ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ผ่านการเข้ารอบ Audition Men’s Fitness Cool Guy Search 2017 by American Eagle Outfitters

Men's Fitness EditorCool Guy

Men’s Fitness Cool Guy Search by American Eagle Outfitters ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่เข้าสู่รอบ Audition สำหรับผู้ที่มีรายชื่อด้านล่าง ขอให้ทุกท่านรับของที่ระลึกจากแบรนด์ American Eagle Outfitters และจากทางMen’s Fitness ภายในวันที่ 7-8 มิถุนายน 2560 เวลา 15.00 น. – 21.00 น. ที่ร้าน American Eagle Outfitters สาขา Siam Square One ชั้น 1 เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการ Audition ที่จะเริ่มขึ้นในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 8.00 – 20.00 น. ที่โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน ถนนวิทยุ ชั้น 4 ห้องคันธวาส เพลส

1 . นายวัศวรรดิ์ ดาราจันทร์ชานนท์
2. นายเสรี พินิจสุขใจ
3. นายกฤษดา ศรีภูริจรรยา
4. นายเขมราช ภิระบรรณ
5. นายศรณรงค์ ทะศร
6. Dr. Vikram Bhatia
7. นายเนติทัศน์ ชินอ่อน
8. นายณัฐวุฒิ ธิติกวินสกุล
9. นายปณชัย ปฏิวงศ์ไพศาล
10. นายศักดิ์อรุณ คุนทา
11. นายพงศ์ศิลป์ ฉายนันท์
12. นายวรุตม์ ถ้วนถวิล
13. นายปัณณรุจน์ พิศาลกุลเกียรติ
14. นายธนวัต เอี่ยมแสงมงคล
15. นายธัชพล กสิกิจวรกุล
16. นายวิทยา ชาปาน
17. นายตรียุทธ แสงศรี
18. นายคณพศ ศุทธิภพสกุล
19. นายศักดิเดช วงศ์สุนทร
20. นายอาจหาญ กมลทิพยกุล
21. นายวุฒิชัย กัลยากิตติกุล
22.Khun Apiwat Buppanharun
23. นายสรรพสิทธิ วรรธนะพงษ์
24. นาย รรัญช์ชัย นกจัน
25 นายเกษมพงศ์ แซ่อึ้ง
26 นายศิวกร อัคนีกูล
27 นายณัฐกิตติ์ วุฒิวรรณ
28 นายชยพล หอมทรัพย์
29 นายรัฐศาสตร์ สุขสวัสดิ์
30 นิตินันท์ โครธานานนท์
31 นายประวันวิทย์ ศิริสุขโภคา
32 นายทัพพ์ธัญ วิภวศุทธิ์เจริญ
33 นายอาเนช หาญทะนุพงศ์
34 นายวิสันต์ สังฆอารี
35 นายภาวัต ศรีเหนี่ยง
36 นายรัชกฤช วงโรจน์
37 นายธนิศร์ แซ่จึง
38 นายชญานนท์ ซุยสัมพันธ์
39 นายอภิสิทธิ์ พงษ์มะลิ
40 นายภูทักษิณ รัตติมาสกล
41 นายปรเมษฐ์ จุฑาศานต์
42 นายพณพล นาคประดา
43 นายอำพล ปานพลอย
44 นายณัฐวุฒิ กองไผ่กลาง
45 Khun Ricky Achterstaat
46 Khun Kulchat Dechasakphan
47 KRITSADA RUAMRUNGROD
48 นายดิตถานนท์ ครุฑเมือง
49 นายศุภชัย ผลกลัด
50 นาย krittanai kamlangngam
51 นาย ยุทธพงษ์ นันตะริ
52 นายฐิติกร ชุติวรพงษ์
53 นายปทินันท์ กรรณรงค์
54 นายจิรายุ เศรษฐโชดึก
55 นาย ส.อ.ยุทธการ นาคทองดี
56 นาย คติชา กิตติพรเพชรดี
57 นายจารุพัทธ์ คำวงศ์ปิน
58 ว่าที่ร้อยตรี ปิยะพล เปรมมานะ
59 นายชนะวงศ์ ธรรมาภิรมย์
60 นาย เอริช มุกสง
61 นายกฤษณะ สรรพสิทธิกุล
62 นายปฏิพล เชื้อโตหลวง
63 นายพิรชัช สุขโข
64 นาย รณชัย สอดศรี
65 นาย ภาณุวิชญ์ ไชยยันบูรณ์
66 นาย กิตตินันท์ พิทยปรีชากุล
67 นาย นพรุจ อุยะนันทน์
68 นาย เอกพงษ์ เช่ว์นิติธรรม
69 นาย ฐิตวัฒน์ พุทธชาติ
70 นาย อภิสิทธิ์ มุ่งกระทุ่งกลาง
71 นายกรีฑา ติละพรพัฒน์
72 นายณัฏฐ์ รุ่งเรือง
73 นาย พิจักษณ์ ธนะโรจน์วิบูล
74 นายนิสิต เกตุแก้ว
75 นาย คมวิช วรรณวิจิตร
76 นายตรีณัฐ ยูซูฟี
77 นายพัชรางกูร แก้วประเสริฐ
78 ส.อ.ไรวินทร์ มีเจริญ
79 นาย นพรุจ อุยะนันทน์
80 นายสมพจน์ สินธุเจริญ
81 นายอรรถวิทย์ บำรุงธนสาร
82 นายชนาธิป ธนสารวิมล
83 นายจิรวัฒน์ เผือกเพ็ชร์
84 นาย Pongphak Thongpat
85 นาย ติณณภพ ทองบุญ
86 นาย สถาพร สวัสดิ์สำราญ
87 นาย ธีระ พัฒนศักดิกุล
88 นาย ธนากุล กาสุริยะ
89 นาย จาวิน ปุญโสนี
90 นาย Jaturong Thamma
91 นาย อาภากร ฮ้อแสงชัย
92 นาย วิทิต กาพย์ไกรแก้ว
93 นาย ปืน เหล่าบุญมี
94 นาย เพชร โบราณินทร์
95 นาย กฤตยะ จันทรสูนย์
96 นาย สุรฉัตร เมืองสุวรรณ
97 นาย พงษ์พันธ์ ชินหทัยวัฒน์
98 นาย ชัยภัทร์ ภู่ทอง
99 นาย ชิดชัย หิรัญโท
100 นาย Chawin Jiravijitkul
101 ว่าที่ร้อยตรีสถาพร ทดไธสง
102 นาย รณกร เอี่ยมกำชัย
103 นาย พัสกร กัปกัลป์
104 นาย ปุณยธิษณ์ วิญญูวิสิทธิรักษ์
105 นาย ณัฐพงษ์ มาลารักษา
106 นาย ธีรพงษ์ เมฆวิไลพันธุ์
107 นาย ศตคุณ ตันทวีวิวัฒน์
108 นาย พศวีร์ ทิพย์สุข
109 ว่าที่ร้อยเอก รติพงศ์ นิรัติศยกุล
110 นายชัยศิริ มะโนทัย
111 นายธัญพิสิษฐ์ ชูดวง
112 นาย ITTIKORN KRAICHAROEN
113 นาย ปัญจภัทร กรุงจิตร
114 นาย อภิโชติ เพ็ญศิริ
115 นาย กิตติศักดิ์ ชลายนนาวิน
116 นายณนธภัคร เตชะอินทร์
117 นาย สิรชน ศรีสำราญ
118 นาย ภูเบศ ศรีเรือนหิรัญภท
119 นาย อภินพ เพ็ญศิริ
120 นาย Benya Tongtoe
121 นาย พงศกร ทองมณี
122 นายเอกพจน์ แย้มละม้าย
123 นายสาโรช เรียงแก้ว
124 นายปัญญา ไตรมรรค
125 นายสุรพงษ์ ยองเพ็ชร
126 นายอิศรา กุลพรศิริกุล
127 นายสาธิต ชุติมาวรพันธ์
128 นายณัฐพงศ์ นุ่นวิเชียร
129 รรัญช์ชัย นกจัน
130 นายญัฐกิตติ์ วุฒิวรรณ
131 นายอาจหาญ กมลทิพยกุล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร
คุณพัฒน์ 09 0692 4333
คุณเจ 08 5062 6333
ร้าน American Eagle Outfitters สาขา Siam Square One ชั้น 1 โทร. 02-001 5810
โรงแรม Plaza Athenee Bangkok, A Royal Meridien ถนนวิทยุ ชั้น 4 ห้องคันธวาส เพลส โทร. 02-650 8800